Stanovisko Unie pečujících

Stanovisko Unie pečujících  

ke změně ZÁKONA, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Změna prošla, byť obsahuje některé sporné či nejasně a nejednoznačně formulované změny. Přidáváme se tímto k vyjádření Iuridicum Remedium, z. s. a Spolku pro ochranu osobních údajů, které odeslali do Senátu dne 15. 11. 2023. 

Jde zejména o tyto texty: nový § 50a zákona – část třetí, bod 15. návrhu  

§ 50a 

Povinnosti peněžních ústavů 

(1) Banky, pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz, pobočky zahraničních institucí elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, platební instituce, pobočky zahraničních platebních institucí a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (dále jen „peněžní ústav“), jsou povinni sdělit orgánu pomoci v hmotné nouzi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů žadatele o dávku, příjemce dávky i společně posuzovaných osob nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech, jakož i o jejich stavu a změnách. 

(14) Orgán pomoci v hmotné nouzi požádá peněžní ústav o součinnost elektronicky datovým souborem a peněžní ústav součinnost elektronicky datovým souborem poskytne. Peněžní ústav není povinen poskytnout orgánu pomoci v hmotné nouzi součinnost, není-li žádost o součinnost podána elektronicky datovým souborem nebo nemá-li stanovené obsahové náležitosti anebo nemá-li datový soubor stanovený formát nebo strukturu. Prováděcí právní předpis stanoví formát a strukturu tohoto datového souboru a obsahové náležitosti žádosti o součinnost. Věty první a druhá se nepoužijí, týká-li se součinnost údajů o mzdě nebo jiném příjmu vypláceném peněžním ústavem nebo srážek prováděných z toho příjmu,“ 

Výše uvedené změny přináší zásadní průlom do ochrany osobních údajů a bankovního tajemství, představují významný zásah do práv a svobod jednotlivců. 

Pozměňovací návrh není doplněn odůvodněním a vyhodnocením dopadu do práv dotčených osob, chybí zdůvodnění nezbytnosti takového kroku, posouzení přiměřenosti či návrh opatření ke snížení souvisejících rizik pro dotčené osoby. Pozměňovací návrh neprošel připomínkovacím řízením a výrazně vybočuje z původního obsahu změny zákona 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře. Jde o dodatečně přidanou změnu zákona o hmotné nouzi. 

Domníváme se, že je nezbytné přijmout opatření, která zajistí kvalifikované posouzení dopadů navržené právní úpravy do práv žadatelů a dalších posuzovaných osob. 

V souvislosti s výše uvedenými změnami je na MPSV zvažovaná nová „superdávka“ – tedy sloučení některých dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Tímto se rozšíří okruh osob, které budou žádat o dávku hmotné nouze (ti, co nyní žádají např. o příspěvek na bydlení či přídavek na dítě – dávky státní sociální podpory) a u kterých dojde na základě výše uvedených schválených legislativních změn k prolomení bankovního tajemství.  

Máme obavy, že toto je pouhý začátek v prolomení hranice k ukrácení práv a svobod občanů a rozlišování na osoby, které mají možnost požívat plně svých práv (majetní a zdraví občané, ti, kteří nikdy nežádali, nežádají a nebudou žádat o žádnou dávku) a ten zbytek. Dnes se mluví o žadatelích o dávky hmotné nouze, ale změny jsou přilepeny ke změně zákona O státní sociální podpoře. Zítra může jít např. i o dávky pro občany se zdravotním postižením či jinou další skupinu. 

cs_CZCZ